Polish –American Society of Greater Cincinnati

 Meeting Minutes – January 6, 2013,

Held at the Panera Bread, Kenwood, OH, Time: 7:00

 

Present: Krystyna Krawczyk, Bozena Widanski, Pawel Krawczyk, Malgorzata Klukowska, Katarzyna    Leara, Emilia Bacca.

 

 

1.      Reflection on 2012 year of PASGC.

·         April 28th, 2012-New Board begins their work

·         World Choir Games- Choir & Quartet from Plock

·         Picnic

·         PASGC 50th Anniversary

·         Christmas Party

·         Proposed modifications to the PASGC Constitution

·         PASGC-Polish Language School started in September 2012.

2.      PASGC 2012 events plan.

·         PASGC Polish Language School – Winter/Spring Semester starts January 26th

a.       Information sharing – teachers need to stay in contact with each other, common emails go to all students, Pawel Krawczyk keeps all financial records.

b.      Registration for Winter/Spring Semester

Send reminder to all, inform Pawel Kobak to post the school form on PASGC website, contact Holy Spirit Center to sign the renting agreement – Kasia Leara

c.       Purchase of chairs and tables (currently items on loan from Mrs. Agata Zachary)

d.      Look for a good deal on buying used tables and chairs on internet –Emilia Bacca.

e.       We need to ask Holy Spirit Center if they can loan us those within our school agreement

f.       New, better functionally website about Polish Language School – Emilia Bacca.

·         PASGC Constitution

a.       Proposal to vote on constitution amendments along with voting on new PASGC Board in February 9, between 10am-1pm, during and after Polish school session.

b.      Translate and send to all members the constitution cover letter written by Jeff Turner to everyone voting on Constitution to highlight the major updates the Board wants to implement

·         PASGC Board Election

a.       Choice of Chairpersons and other 2 members from outside a Board Members to create a Voting Committee – in January Bogusia Krawczyk will contact the possible candidates for these jobs.

b.      Proposed voting date: February 9, from 10-1 during and after Polish Language School session

·         Easter- Saturday, March 30th

a.       Planned in Our Lady of Holy Spirit Church and Hall, need to contact Knights of Columbus of Cincinnati– Bogusia Krawczyk

b.      Social event

 Maybe the parents from Polish school can help to organize the kid’s egg hunt. Polish club will provide drinks, everyone attended is ask to bring a dish to share

c.       Chairperson needed for this event

d.      Reserved the Priest: ask Mr. Krzeski to sponsor the priests or look for one available in the area, possible deacon to do the blessing food prayer – Bogusia Krawczyk

·         Picnic, Saturday , September 14th 2013

a.       Montgomery Park reserved and paid for the next PASGC Board (House, gazebo and the farther Shelter)

b.      Chairperson needed – no candidates named yet

·         Christmas Party 2013

a.       We need to decide where to organize the next Christmas party. Two possible choices now: The Holy Spirit Center when we need to bring food and decorate the hall, clean afterwards or Green Hills (northwest part of city) with catering included in the price.

Check the pricing and details in Green Hills – Pawel Krawczyk

·         Proposed events/items

a.       Dancing Class

Mario Kraszewski proposed his idea about his dancing classes. We contacted Holy Spirit Center for possible room. We discussed the financial and organizational aspect with Mario. We can plan to start the classes after The Easter Holidays in April.

b.      Carnival Party. Planned to organize on February 19, as last weekend before Great Lent. Need to check hall in St. Bernard and place in Dayton known by Mrs. Kraszewski, as well as the Holy Spirit Church in Norwood - Emilia Bacca, Gosia Klukowska

c.       Song and Dance Ensemble “Slask” in March 2013.

Need people to arrange the assemble stay, persons in charge to connect their manager, talk over details.

d.      Proposal of printing a yearly/semiyearly PASGC newsletter with past events and advertisements the coming events.

PASGC Board will print a newsletter about their elected year and activities they provided to the polish community through their candency. More details to come.

e.       Talking about increasing membership fee based on the last years expenses we’ll need to talk about more budget income - Pawel Krawczyk.

3.      Open discussion.

 

Presented by Recording Secretary Katarzyna Leara

 

 

 

 

 

 

In Polish / Po Polsku

 

 

 

 

 

                        Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie w Cincinnati
                                                 Protokól z posiedzenie- 6 stycznia 2013 r.,
                                  Odbyło się w Panera Bread, Kenwood, OH, Czas: 7:00

Obecni: Krystyna Krawczyk, Bożena Widanski, Paweł Krawczyk, Małgorzata Klukowska, Katarzyna Leara, Emilia Bacca.


1. Refleksje z2012 roku w PASGC.
• 28 kwietnia 2012 –rozpoczęcie prac nowego Zarzadu,
• World Games Choires-Chór& Kwartet z Płocka
• Piknik
• PASGC 50th Anniversary
• Christmas Party
• Proponowane zmiany w konstytucji PASGC
• PASGC-Szkoła Języka Polskiego rozpoczęła się we wrześniu 2012 roku.

2. PASGC plan wydarzeń na 2013 rok.

 • Szkoła Języka Polskiego PASGC -  Semestr  zimowo-wiosenny rozpoczyna się 26 stycznia

 a. Wymiana informacji - nauczyciele muszą pozostać w kontakcie ze sobą, wspólne wiadomości  wysyłane  do wszystkich studentów, Paweł Krawczyk prowadzi wszystkie finansowe rekordy.

b. Rejestracja na semestr zimowo-wiosenny

Wysłać przypomnienie o zapisach do szkoly,  poinformować Paweła Kobak zeby zamieścił formularz rejestracyjny szkoły na PASGC stronie, skontaktować się z Centrum Ducha Świętego w celu podpisania umowy wynajmu - Kasia Leara

c. Zakup krzeseł i stołów (obecnie pozycje wypożyczone od Pani Agaty Zachary)

d. Szukaj dobrej oferty na zakup używanych stołów i krzeseł na internecie-Emilia Bacca.

e. Musimy prosić Centrum  Ducha Świętego czy mogą wypożyczyć nam swoje meble w ramach naszej umowy szkolnej

f. Nowa, lepsza strona o funkcjonalniu Polskiej Szkoły Językowej - Emilia Bacca.

• PASGC Konstytucja

. Wniosek nad głosowaniem w sprawie zmian konstytucji, wraz z głosowaniem nad nowym Zarządem PASGC w dniu 9 lutego pomiędzy godziną 10:00-13:00, w trakcie i po sesji polskiej szkoły.

b. Przetłumaczyć i wysłać do wszystkich członków list motywacyjny na temat konstytucji napisany przez Jeffa Turnera dla podkreślenie głównych zmian, aktualizacji jakie Zarząd chciałby wdrożyć

• Nowe Wybory Zarządu PASGC

a. Wybór przewodniczącego i pozostałych 2 członków spoza członków Zarządu w celu stworzenia Komisji Rekrutacyjnej - w styczniu Bogusi Krawczyka skontaktuje się z ewentualnymi kandydatami do tych prac.

b. Proponowana data głosowania: 9 lutego od10:00-13:00 w czasie i po polskiej sesji polskiej szkoły

• Wielkanoc-Sobota, 30 marca

a. Planowane w Kościele Matki Boskiej i Ducha Świętego oraz w holu, należy skontaktować się z Rycerzami Kolumba w Cincinnati - Bogusia Krawczyk

b. Impreza

 Może rodzice z polskiej szkoły mogą pomóc przygotować dla dzieci zabawę znajdywania jajek Wielkanocnych. Polski klub zapewni napoje, każdy gość jest proszony o przyniesienie potrawy do podzielenia

c. Przewodniczący/Lider potrzebny do tego wydarzenia

d. Rezerwacja księdza:musimy poprosić pana Krzeskigo czy zasponsorowałby księdza w tym roku jak też poszukać dostępnego w okolicy, możliwy diakon, który jedynie pobłogosławi pokarmy - Bogusia Krawczyk

• Piknik, sobota, 14 września 2013

a. Park w Montgomery zarezerwowany i opłacony dla przyszłegoZarządu PASGC (budynek, altana i dalsza altana)

b. Przewodniczący/Lider potrzebny – kandydatów nie znany

• Christmas Party 2013

. Musimy zdecydować, gdzie zorganizować następną imprezę świąteczną. Dwa możliwe wybory na teraz: Holy Spirit Center, gdzie trzeba przynieść jedzenie i udekorować salę oraz posprzątać potem lub Green Hills (część na północny zachód od miasta) z wliczonym wyżywieniem w cenie.

Sprawdź ceny i szczegóły w Green Hills - Paweł Krawczyk

• Proponowane wydarzenia / sprawy.

a.       Klasa Tańca

Mario Kraszewski zaprezntował swój pomysł na prowadzenie zajęć tanecznych. Skontaktowaliśmy się z Centrum Świętego Ducha dla znalezenia ewentualnego pomieszczenia. Przedyskutowaliśmy finansowy i organizacyjny aspekt projektu z Mario. Możemy zaplanować, aby rozpocząć zajęcia po świętach wielkanocnych w kwietniu.

b.      Party Karnawałowe.

Planujemy zorganizować je w dniu 19 lutego, w ostatni weekend przed Wielkim Postem. Trzeba sprawdzić St. Bernard Hall i miejsce w Dayton znane panu Kraszewskiemu, jak i Kościoła Świętego Ducha w Norwood  - Emilia Bacca, Gosia Klukowska

c.       Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w marcu 2013 .

 Potrzebujemy ludzi do zorganizowania pobytu grupy, osoby odpowiedzialne za kontakt z ich kierownictwem, omawianie szczegółów.

d.       Wniosek o drukowanie rocznego/półrocznego newslettera PASGC z przeszłych zdarzeń i reklamach o nadchodzących wydarzeniach.

Obecny Zarząd PASGC wydrukuje biuletyn z podsumowaniem wszystkich imprez zorganizowanych w roku swojej kadencji dla Polaków w mieście. Więcej informacji w przyszłości.

e.       Sugestia zwiększenia opłaty członkowskiej na podstawie informacji wydatków ostatnich lat. Musimy porozmawiać o zwiększeniu  dochodów budżetu - Paweł Krawczyk

3.      Dyskusja  otwarta.

 

 

Sporządzone przez Protokolanta Katarzyna Leara